ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphaneler

KÜTÜPHANELERİMİZ:

Isparta merkezde Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi bulunmaktadır. Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi, 1782 yılı Aralık ayında Osmanlı İmparatorluğunda sadrazamlığa getirilen Halil Hamit Paşa tarafından Isparta merkezinde bulunan Hacı Abdi Cami (İplikçi) içinde ayrı bir köşe yaptırılan bölmede kurulmuştur. Kütüphanenin kurulmasıyla halkın, devrin bilginlerinin ve medrese öğrencilerinin yararlanmaları amaçlanmıştır. Daha sonra eski belediyenin bulunduğu binanın alt katına yerleştirilmiş, buradan da Halkevi binasına taşınmıştır. 1969-2012 yılları arasında kendi adıyla anılan eski hizmet binasına taşınan İl Halk Kütüphanesi 20 Şubat 2012 tarihi itibariyle bugünkü modern hizmet binasına kavuşmuştur.

Kütüphane Araştırma Salonu, Çalışma Salonu, Çocuk Salonu ve Engelliler Bölümü olmak üzere pek çok bölümden oluşmaktadır. Ayrıca bir de gezici kütüphane hizmete girmiş ve kitaba ulaşma imkanı olmayanların ayağına kitap götürmek üzere hizmete girmiştir.İl merkezinde ayrıca 75. Yıl Gülistan Halk Kütüphanesi Memurluğu da bulunmaktadır.


Halil Hamit Paşa Kimdir?
Halil Hamid Paşa, 1736 tarihinde Ispartada dünyaya gelmiştir. Babası, XVIII. yüzyılın ilk yarısından itibaren
vezir olarak Isparta ve çevresinde mutasarrıflık eden Burdur'lu Çelik Mehmet Paşa'nın hazinedarlığını ve kapı kethüdalığını yapmış olan Elhaç Mustafa Ağa, annesi Isparta'nın Çelebiler Mahallesinden Zeynep Hanımdır. Mustafa Ağa, Çelik Mehmet Paşa' nın şark vilayetlerine vali olarak atanmasından sonra onun mahiyetinde şark' a gitmiş, Zeynep Hanım ise o sırada dokuz yaşında bulunan oğlu Halil Hamid'le birlikte Isparta'daki evlerinde ikamete başlamıştır. Halil Hamid ilk tahsilini Burdur ve Ispartada yapmıştır. Mustafa Ağa, 1762 tarihinde Çelik Mehmet Paşa'nın Aydın Valiliğine atanmasından sonra, görevinden ayrılmış, ailesi ile birlikte istanbul'a yerleşerek ticaret hayatına atılmıştır.İstanbul'da bir yandan tahsiline devam eden Halil Hamid, diğer yandanda arzuhalcilik yaparak geçimini temine çalışmıştır. Bu arada güzel yazıları ile Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın dikkatini çekmiş ve bunun sonucu olarakta âmedi kalemine girmeye muvaffak olmuştur. Daha sonraları sırası ile; kalem amirliği, âmedicilik, büyük teskerecilik, reis-ül küttablık, sadrazam kethüdalığı ve sadrazamlık makamlarına getirilmiştir. Halil Hamid Paşa faal, cesur, zeki, güleryüzlü , cömert ve aynı zamanda kudretli bir dil ve kaleme sahipti.

1782 de sadrazam olduğu zaman Osmanlı imparatorluğu içte ve dışta çok güç dönemler yaşamakta idi. Devlet, mali gücünü kaybetmiş, orduda disiplin, idarede otorite, toprak, tımar ve zeamet idaresinde düzen kalmamıştır. Önce ithalat işlerine el atmış, dışarıdan kumaş alımını yasaklayarak yerli kumaş ve aba giyilmesini mecbur etmiştir. Zirai üretimi arttırmayı düşünerek, ordu masralarında tasarruflara girilmiştir. Yeniçeri ocağından rüşveti kaldırmıştır. Evvelce mevcut olan lağımcı ve kumbaracı ocaklarını, tersaneyi ıslah ve donanmayı takviye ettiği gibi, sür'at topçularının daha iyi yetiştirmesine çalışmış, mühendis subay ihtiyacının karşılanması için Hendesehane'yi açmıştır.Bu gibi ıslahat ve icrahatları, bazı menfaatperest devlet adamlarını ve menfaatlerine set çekilen zümreleri harekete geçirmiştir. O'nu, "Padişah I. Abdulhamit'in yerine veliaht Selim'i padişahlığa geçirmek" teşebbüslerine giriştiği gerekçesiyle sadrazalık makamından azlettirmişlerdir. 31 Mart 1785 tarihinde azledilen Halil Hamid Paşa'nın bütün malları müsadere edilmiş ve Gelibolu'ya sürülmüştür. Daha sonra nakledildiği Bozcaada'da 17 Mayıs 1785 tarihinde öldürülmüş ve istanbul Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir. Osmanlı imparatorluğunun en buhranlı devrinde, iki sene dört ay müddetle sadrazamlık yapan ve 49 yaşında öldürülen Halil Hamid Paşa, okul, cami, kütüphane, çeşme gibi eserler yaptırmış, istanbul, Isparta ve Kayseri Kütüphanelerine kitaplar vakfetmiştir.

İl genelinde 29 halk kütüphanesi bulunmakta olup bunlardan 4’ü müdürlük, 25’i ise memur statüsüne sahiptir.