ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Film Çekim İzinleri


12/082005 Tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup, 15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

  YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından;

15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik                                     

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –Bu Yönetmeliğin amacı;  Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 Bu Yönetmelik, ortak yapımların niteliklerine, ortak yapım başvurusuna ve değerlendirilmesine ilişkin hükümler ile Türkiye’de çekilecek sinema ve dizi filmleri için izin verilmesine, film çekim ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 –Bu Yönetmelik 14/07/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema filmlerinin Değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü ve geçici 4. maddeleri ile 07/04/2004 tarihli ve 5115 sayılı 5115 Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çekim İzni ve Bildirimi ile Film Çekim Koordinasyon Komisyonu

Yabancı Yapımcılara Verilecek Çekim İzinleri

MADDE 10 – (1) Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılara çekim izinleri Genel Müdürlük tarafından verilir.

(2) Yabancı yapımcılar için çekim izni başvuru formu ve belgeleri Bakanlıkça belirlenir.

(3) Başvurular Genel Müdürlüğe çekimlerin başlamasından en az on iş günü önce yapılır.

(4) Başvurulardan uygun bulunanlar için başvuruda belirtilen süre boyunca geçerli olacak izin belgesi düzenlenir ve başvuru sahibine iletilir.

(5) Alınan çekim izni, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan, izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yerli Yapımcılara Verilecek Çekim İzinleri

Madde 11 – (1) Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar. 

(2) Yerli yapımcılar için çekim bildirimi başvuru formu ve belgeleri Bakanlıkça belirlenir.

(3) Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Mihmandar Çalıştırılması

Madde 12 — Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı en az bir mihmandarın çalıştırılması zorunludur.

Çekim İzninin İptali

Madde 13 — Çekim izni için verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde iznin verildiği yetkili makam tarafından çekim izni iptal edilir ve çalışmalar durdurulur.ÇEKİM İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

-Sinema Filmi

-Dizi Filmi

-Reklam Filmi

-Fotoğraf Çekimi

-Klip Çekimi

-Belgesel Çekimi

1-Dilekçe

2-Çekim İzni Başvuru Formu

3-Şirket Yetkilisinin İmza Sirkülerinin Fotokopisi

4-Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

5-Faaliyet Belgesinin Fotokopisi

6-Şirketin Antetli Kağıdına Kaşeli ve İmzalı Dilekçe ile birlikte en az 5 gün öncesinde başvurulacaktır.

-Amatör Kısa Film

-Öğrenci Çekim Talebi

1-Dilekçe

2-Çekim İzni Başvuru Formu

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi ile birlikte en az 5 gün öncesinde başvurulacaktır.

Yabancı Çekim İzni

1-Bakanlığımız, Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan çekim izninin ve diğer belgelerin fotokopisi

2- Mihmandarın Dilekçesi

3- Çekim İzni Başvuru Formu

4-Mihmandarın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte en az 5 gün öncesinde başvurulacaktır.

İnsansız Hava Aracı Sistemleri

(DRONE-İHAO-İHA1) Çekim İzni

Başvurular çekimden en az yedi iş günü öncesinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan uçuş izni ile,çekim programında belirtilen alanların uçuş güzergahı ve süresini detaylı belirterek İlgili kurumlardan (Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve DHMİ SD Havalimanı) gerekli izinler alındıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurularak Isparta Valiliği’nin 01/02/2019 tarihli Karar ve 2019/1 nolu Genelgesi kapsamında değerlendirilecektir.

MÜZE VE ÖRENYERLERİ ÇEKİM İZNİ

İstenilen Belgeler ile birlikte en az 7 gün öncesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulacak, gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra alınacak çekim izni doğrultusunda Isparta Müze Müdürlüğü (0-246-2183437),Yalvaç Müze Müdürlüğü (0-246-4415059) ile irtibat kurularak uygun çekim zamanı ve şartlarını müştereken belirlemeleri ve protokol imzalamaları gerekmektedir.


Yerli Yabancı Film Çekim Başvuru Formu...docx