ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Film Çekim İzinleri

   
            Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğümüzden çekim izni alan şirketin/kurumun/kişinin;  çekimin gerçekleştirileceği mahalin en büyük mülki amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise, o mahallin bağlı olduğu kamu kurum  ve kuruluşundan ayrıca izin alması gerekmektedir. İlgili yönetmeliğin 18. maddesi "bu yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon(TRT) kurumunun veya 3. şahısların yanlızca bu kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakkında uygulanmaz." demektedir.

  YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından;

Sinematografik Ortak Yapımcılar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film

 Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik                                                     

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –Bu yönetmeliğin amacı, yerli ve yabancı yapımcıların birlikte gerçekleştirecekleri ortak yapım sinematografik eserlerin onaylanmasına ilişkin esasları ve Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli ve yabancı yapımcılar ile yabancı yapımcılar adına çalışan yerli yapımcıların uymaları gereken usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 –Bu Yönetmelik; yerli ve yabancı yapımcıların gerçekleştirecekleri ikili ve çok taraflı ortak yapımların nitelikleri, başvuru şekli ve onaylanması, yapımcıların yapım sonrasında tabi olacakları esaslar ile Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli ve yabancı yapımcılar ile yabancı yapımcılar adına çalışan yerli yapımcılara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 –Bu Yönetmelik 14/07/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema filmlerinin Değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi ile 07/04/2004 tarihli ve 5115 sayılı 5115 Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen

Yerli ve Yabancı Yapımcılara İlişkin Hükümler

Yerli Yapımcılara Verilecek Çekim İzinleri

Madde 14 –Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılara çekim izinleri, çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilir.

Yabancı Yapımcılara Verilecek Çekim İzinleri

Madde 15 –Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar Sinema Genel Müdürlüğü’nden çekim izni almak zorundadır.

İzin talebiyle başvuruda bulunan yabancı yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar Ek-3’te bir örneği bulunan başvuru formu ve eki belgeleri yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri aracılığıyla gönderebilirler veya doğrudan Sinema Genel Müdürlüğüne teslim edebilirler.

Bu amaçla yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar için yapım takviminde belirtilen süre boyunca geçerli olacak izin belgesi düzenlenir.

Ancak bu izin, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda; o mahallin bağlı olduğu kamu kurum veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Mihmandar Çalıştırılması

Madde 16 — Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az bir mihmandarın çalıştırılması zorunludur.

Çekim İzninin İptali

Madde 17 — Çekim izni için verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde iznin verildiği yetkili makam tarafından çekim izni iptal edilir ve çalışmalar durdurulur.

Diğer Hükümler

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya üçüncü şahısların yalnızca bu Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya Kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakkında uygulanmaz.

Ancak, 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’de İlmî Araştırma İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tâbi Olacakları Esaslara ilişkin hükümler saklıdır.


ÇEKİM İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

-Sinema Filmi

-Dizi Filmi

-Reklam Filmi

-Fotoğraf Çekimi

-Klip Çekimi

-Belgesel Çekimi

1-Dilekçe

2-Çekim İzni Başvuru Formu

3-Şirket Yetkilisinin İmza Sirkülerinin Fotokopisi

4-Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

5-Faaliyet Belgesinin Fotokopisi

6-Şirketin Antetli Kağıdına Kaşeli ve İmzalı Dilekçe ile birlikte en az 7 gün öncesinde başvurulacaktır.

-Amatör Kısa Film

-Öğrenci Çekim Talebi

1-Dilekçe

2-Çekim İzni Başvuru Formu

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi ile birlikte en az 7 gün öncesinde başvurulacaktır.

Yabancı Çekim İzni

1-Bakanlığımız, Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan çekim izninin ve diğer belgelerin fotokopisi

2- Mihmandarın Dilekçesi

3- Çekim İzni Başvuru Formu

4-Mihmandarın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte en az 7 gün öncesinde başvurulacaktır.

İnsansız Hava Aracı Sistemleri

(DRONE-İHAO-İHA1) Çekim İzni

Başvurular çekimden en az yedi iş günü öncesinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan uçuş izni ile,çekim programında belirtilen alanların uçuş güzergahı ve süresini detaylı belirterek İlgili kurumlardan (Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve DHMİ SD Havalimanı) gerekli izinler alındıktan sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurularak Isparta Valiliği’nin 01/02/2019 tarihli Karar ve 2019/1 nolu Genelgesi kapsamında değerlendirilecektir.

MÜZE VE ÖRENYERLERİ ÇEKİM İZNİ

İstenilen Belgeler ile birlikte en az 7 gün öncesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulacak, gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra alınacak çekim izni doğrultusunda Isparta Müze Müdürlüğü (0-246-2183437),Yalvaç Müze Müdürlüğü (0-246-4415059) ile irtibat kurularak uygun çekim zamanı ve şartlarını müştereken belirlemeleri ve protokol imzalamaları gerekmektedir.


Yerli Yabancı Yeni film Çekim Başvuru formu.docx