ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika İşlemleri

Sertifika Uygulaması Nedir?
 
Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalandırılmasına yönelik Bakanlığımızca uygulanan sistemdir.
Sertifika Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi
- Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sertifika Alması Zorunlu Yerler Hangileridir?
Aşağıda belirtilen yerler faaliyet konularını gösterir bir sertifika almak zorundadır.
- Dolum tesisleri,
- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri,
- Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,
- Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler.
 
Sertifika Başvurusu Nasıl yapılır?
 
Sertifika Başvurusu, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunanOnline İşlemler - Sertifika Başvurularılinkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilmektedir. Online başvuruda gerekli bilgilerin doldurulmasını takiben dolum tesislerinden İstanbul’da bulunanlar, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne; diğer illerde bulunanlar, Telif Haklar Genel Müdürlüğüne; dolum tesisleri dışındaki işyerleri ise faaliyette bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek başvurularını tamamlarlar.
Sertifika Nereden Temin Edilir?
 
Otomasyon sistemi üzerinden sertifika başvurusunu yapılmasını takiben gerekli belgelerle birlikte dolum tesislerinden İstanbul’da bulunanlar, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne; diğer illerde bulunanlar, Telif Haklar Genel Müdürlüğüne; dolum tesisleri dışındaki işyerleri ise faaliyette bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvururlar ve sertifikaları bu birimlerce tanzim edilerek ilgililerine verilir.
Sertifika Ücretleri

FAALİYET ALANLARI

SERTİFİKA ÜCRETLERİ

Satış

160 TL.

Kiralama

160 TL.

İthalat

160 TL.

Dağıtım

160 TL.

Sinema Salonu

160 TL.

Yayınevi

160 TL.

Dolum Tesisi

250 TL.

Matbaa

250 TL.

- Birden fazla faaliyet alanı olan işletmelere sertifika verilirken, geçerlilik süresinin dolmasından, faaliyet alanı veya işletme yapısının değişmesinden dolayı sertifika yenilenirken faaliyet alanları içerisinde yer alan en yüksek ücret ödenir.


Sertifika ücretleri için:

Hesap numarası (IBAN)
TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21

Merkez Saymanlık Müdürlüğü
Merkez Bankası - Ankara Şubesi
 Vergi No  6050364214
( Isparta Defterdarlığı Davraz Vergi Dairesi
Vezne İşlemleri için)


- Tüm banka şubelerinden ilgili hesaba EFT yaptırılabilir.
Başvuru için, banka şubesinden alınan dekont aslı gönderilmelidir. Ücretin internet ya da mobil bankacılık kullanılmak suretiyle ödenmesi durumunda, yapılan EFT’ler için, yazıcınızdan alınan 

EFT çıktısı kabul edilmemektedir. Yazıcınızdan alınan EFT çıktısı, ilgili banka şubesinden ıslak imzalı ve kaşeli olarak onaylatılmalı ya da dekontlaştırılmalıdır. (sisteme de imzalı ve kaşeli belge ya da dekontun aslı taranmalıdır.). 


Sertifika almamanın yaptırımı nedir?
Denetimler sonucu, alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösterdiği bir tutanakla tespit edilenler; mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır. İlgili tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı ellibin Türk Lirasıdır.
Para cezasının ödenmiş olması sertifika alınmasına ilişkin yükümlülüğü kaldırmaz.