ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşı Sempozyumu

Anadolu’nun Türkler tarafından fethi ve tamamen yurt edinilmesi açısından büyük önem taşıyan savaşların başında Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşı gelmektedir. Savaşın yapıldığı yer konusunda farklı zamanlarda araştırmacılar tarafından çelişkili iddialar ortaya atılmış, hâlen daha yeni iddialar da gündeme getirilmektedir.

Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşının cereyan ettiği yerin neresi olduğu yönünde günümüze kadar kesin bir kanıya ulaşılamamıştır. Konuyla ilgili Türk-İslam kaynaklarında açıklayıcı bir bilgi yer almamaktadır. Savaşın yeri hakkındaki bilgiler sadece; bizzat savaşın içerisinde yer alan Niketas Khoniates’in kaleme aldığı Historia adlı eser ile Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’un İngiliz Kralına yazdığı savaşın anlatıldığı mektupta bulunmaktadır. Bunların yanında Haçlı Seferleri ile ilgili yazılan eserlerde bölgeden geçen askeri güzergâhlardan az da olsa söz edilmektedir. Anadolu’ya XIX. yüzyılın sonlarından itibaren yoğun bir şekilde gelen batılı araştırmacılar edindikleri bilgilerin anlatıldığı seyahatnameler kaleme almışlardır. Bu çalışmalarda Anadolu’nun tarihi coğrafyası ve antik yer adları dile getirilmiştir. Miryokefalon (Myriokephalon)Savaşının yapıldığı yerle ilgili ilk defa farklı fikirler öne süren bu seyyahlarında, aralarında zaman içerisinde tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşının geçtiği yer ile ilgili yeterli sayıda kaynağın bulunamaması, burada sözü edilen bütün bu kaynaklarda da yeterince aydınlatıcı bilgilere ulaşılamaması, Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşının yeri konusunda farklı iddiaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Isparta il sınırları içerisinde yapıldığı düşünülen bu savaşın yapıldığı muhtemel yerlerle ilgi görüşler bilimsel bir sempozyumda değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede konunun uzmanı olan bilim insanlarının ve ilgili araştırmacıların yaptığı çalışmalar ve ortaya koyacakları görüşler büyük önem arz etmektedir. Sempozyum çerçevesinde; savaşın geçtiği devri anlatan birinci elden kaynaklarda olayın olduğu coğrafyanın yer şekilleri detaylı bir şekilde anlatıldığı için, bu bilgilerin ışığında bölgede bir inceleme gezisi planlanmaktadır. Bu gezi neticesinde bölgede antik çağlardan ortaçağa kadar kullanılagelen askeri ve ticari yollar da değerlendirilecektir. Bu esnada Bizans ordusunun asker sayısı, silah ve mühimmat miktarı da göz önünde bulundurularak, bu özellikteki bir ordunun geçebileceği güzergâhın belirlenmesine çalışılmıştır.

Sempozyum Konusu

  • Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşının yapıldığı yerin tespiti.
  • Bölgeye yapılan Türkmen akınları.
  • Ortaçağda bölgeden geçen askeri, ticari yol ağları ve yer adları.
  • Türkiye Selçukluları zamanında yörede gerçekleşen diğer savaşlar.
  • Bölgenin tarihi coğrafyası.